Download der Grazer Erklärung zum Interreligiösen Dialog
Download the Graz Declaration on Interfaith Dialogue

DOWNLOAD DER GRAZER ERKLÄRUNG ZUM INTERRELIGIÖSEN DIALOG /
DOWNLOAD OF THE GRAZ DECLARATION ON INTERFAITH DIALOGUE 

Die Graz­er Erk­lärung (D) (2. Aufl. 2018)
The Graz­er Dec­la­ra­tion on Inter­faith Dia­logue (E) 

Good Prac­tices des inter­re­ligiösen Dialogs (D)
Good Prac­tices of Inter­faith Dia­logue (E)